Menu
Tablet menu

Gizlilik-Politikası & Kurallar

 

Kullanım Koşulları ve Şartları, Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar

İşbu Sözleşme, www.modapedia.com ve Üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

2. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Site ziyaretçisinin Sanal Ortam kanalları üzerinden Sözleşme’yi onaylayıp Üye olması ile başlar. Sözleşme, Üye ve/veya modapedia.com tarafından Sözleşme’ye uygun bir şekilde sonlandırılıncaya kadar, Üye’nin Sözleşme’de belirtilen tüm Üyelik koşullarını zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi şartına bağlı olarak, yürürlükte kalır.

3. Tanımlar

  • Site”: modapedia.com'e ait, www.modapedia.com ana internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan, ve modapedia.com'un Hizmet’i sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dahil olmak üzere, modapedia.com'un Üye’ye Hizmet’i sunduğu internet siteleri topluluğudur. Hizmet’in özü icabı, zaman zaman Sözleşme’de Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanısıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.
  • Sanal Ortam”: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.
  • Üye”: Kişisel bilgileri Site’deki “Profilim” alanında ve/veya ilgili diğer alanlarda Üye tarafından belirtilen, modapedia.com'e Üyelik kaydı esnasında “modapedia.com üyelik sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum.” yazısının ve/veya benzer ibarenin yanındaki kutucuğu veya kutuları işaretleyip bu Sözleşme’yi onaylaması ile modapedia.com Üyesi olan Site ziyaretçisi gerçek kişidir.
  • Üyelik”: İşbu Sözleşme’ye uygun olarak, gerçek kişilerin Üye olma durumudur.
  • İçerik”: Site’de, tüm Hakları modapedia.com’e ait olan ve/veya Üye ve/veya diğer modapedia.com Üyeleri tarafından, Site’ye konulmak suretiyle, bu Sözleşme’de belirtilen şekilde, modapedia.com'e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, video, ses, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik, ve modapedia.com'un İçerik üzerinceki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça,en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.
  • Yazılım”: Bir kısmının modapedia.com tarafından geliştirildiği, Site’de Hizmet’in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar’ın modapedia.com'un mülkiyetinde olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür.
  • Haklar”: Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, uygun olan yerlerde, fikri mülkiyet haklarına ek olarak maddi mülkiyet haklarını da kapsayacak şekilde kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.
  • Hizmet”: modapedia.com'un, Site’de Yazılım’ını modapedia.com'un geliştirdiği, etkileşimli paylaşma (“networking”) platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, Üye’ye ve/veya diğer modapedia.com Üyelerine İçerik’i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, modapedia.com’in Üye’ye ve/veya diğer modapedia.com Üyeleri’ne sağladığı veya ileride sağlayacağı diğer her türlü hizmettir.

4. Sözleşme’nin konusu

modapedia.com, Site’de Üye’ye Hizmet sağlayarak azami ticari kazanç elde etmek istemekte olup, Üye de, işbu Sözleşme hüküm ve şartlarına bağlı olarak, Hizmet’ten faydalanmak istemektedir. modapedia.com ve Üye, bu bağlamda karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek için bu Sözleşme’yi oluşturmuşlardır.

5. Sözleşme tarihi ve zamanı

Sözleşme çerçevesinde tanımlanan Üyelik ilişkisi Sanal Ortam’da oluştuğu için; Üye’nin modapedia.com'e kayıt esnasında “modapedia.com üyelik sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu ve/veya kutucukları işaretleyip bu Sözleşme’yi onaylaması ve söz konusu Üye’nin onayının da modapedia.com tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler Üye’nin onay başvurusunun modapedia.com kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi ve zamanı, Sözleşme’nin teşekkül ettiği tarih ve zamandır.

6. Üye’nin Hizmet’i kullanmaya başlaması

Üye Hizmet’i, Sözleşme tarihi ve zamanı itibariyle kullanmaya başlayabilir ve Üyeliğinin iptali ve/veya işbu Sözleşme’nin uygun şekilde sonlanması ve/veya sonlandırılmasına kadar –hangi tarih önce ise- Hizmet’i bu Sözleşme’de belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde kullanmaya devam edebilir.

7. Haklar’ın korunması

Site’de Hizmet’in sağlanmasını temin eden Yazılım ve Site’de bulunan Hakları modapedia.com’e ait olan İçerik, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasa ve anlaşmalarıyla azami ölçüde korunmaktadır.

8. Teknolojinin etkisi

Verilen Hizmet’in özü icabı, gelişen teknolojinin de paralelinde, Hizmet kapsamında, bildirmeksizin, ve modapedia.com'e herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, modapedia.com tarafından sürekli veya süreksiz değişikler yapılabilecektir.

9. Site’ye erişim

Site’ye ana ulaşım kanalı internet olsa dahi, modapedia.com'e herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, Üye diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla da ulaşabilir, Hizmet’ten faydalanabilir.

10. Sözleşme’deki değişiklikler, yürürlüğe girmesi ve Üye tarafından kabulü

modapedia.com işbu Sözleşme’de kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. modapedia.com tarafından yapılacak değişiklikleri kapsayan değiştirilmiş Sözleşme yeni haliyle, Site’ye konulacaktır. Bu tür değişiklikleri Üye’nin takip etme ve Hizmet’i kullanmadan once değişiklikleri kabul yükümlülüğü bulunmakta olup, modapedia.com’in Üye’ye herhangi bir bildirim zorunluluğu yoktur. Üye’nin Hizmet’i kullanmaya devam etmesi durumunda işbu madde kapsamında modapedia.com'un yaptığı değişiklikleri eksiksiz kabul ettiği anlamına geleceğini Üye peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye’nin bu tür değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, Hizmet’ten faydalanmayı hemen durdurması ve zaman geçirmeksizin işbu Sözleşme’yi “Sözleşme’nin Üye tarafından sonlandırılması” maddesine uygun olarak sonlandırması ve Üyeliğini iptal ettireceğini yönetime bildirmesi gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

11. Tüzel kişiler

Tüzel kişiler modapedia.com'e Üye olamazlar. Aksi takdirde, modapedia.com'un söz konusu geçersiz Üyeliği ve geçersiz olan Sözleşme’yi hemen önceden bildirmeksizin anında sonlandırma yetkisi vardır.

12. Geçersiz Üyelikler

İşbu Sözleşme’ye aykırı başlatılmış Üyelikler geçersizdir. Bu durumda, modapedia.com’in söz konusu geçersiz üyeliği bildirmeksizin anında sonlandırma yetkisi vardır. Sözleşme’ye aykırı olarak başlatılmış Üyelik durumunda dahi, işbu Sözleşme kapsamında modapedia.com'un tüm hakları en geniş kapsamıyla işbu Sözleşme’ye uygun olarak koruma altında olacaktır.

13. Site’ye Üye’nin ulaşımı ve Hizmet’ten faydalanması

Site’ye Üye’nin ulaşımı ve/veya Hizmet’ten faydalanması için kullanacağı internet bağlantısı, kısa mesaj (sms) gönderimi gibi Sanal Ortam platformlarından alacağı ilgili hizmetler Üye tarafından ilgili Sanal Ortam platformları operatörleri ve servis sağlayıcıları arasındaki ayrı sözleşmeler ile Üye tarafından ilgili hizmetle ilgili tüm sorumluluk Üye’de olmak şartıyla tedarik edilecektir. Söz konusu hizmetlere dair tüm ücretler tamamen Üye tarafından karşılanacaktır.

14. Çağrı merkezi

modapedia.com'un herhangi bir çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

15. Site Dahilinde Davranış

Üye, Site dahilinde, genel kabül gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranmayı kabul eder. Site’de suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen şahsidir. Üye’nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan modapedia.com sorumlu tutulamaz.

16. modapedia.com'un Site dahilinde uygunsuz davranışlara karşı tasarruf hakkı

Üye, modapedia.com'un, aşağıda özellikle belirtilen hususlar dahil ve fakat bunlarla kısıtlı kalmamak üzere, Site dahilinde, genel kabül gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan durumlarda, kullanacağı tasarrufların herhangi bir belirsizlik durumunda en kapsamlı ve caydırıcı şekilde uygulanacağının bilgisinde olduğunu peşinen kabul eder: Kanuna, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunmak, Tehdit etmek, sövme ve benzeri fiilleri işlemek, Kişi ve/veya kuruluşların gizli bilgilerini yayınlamak, Ticari, reklam ya da promosyon materyalleri iletmek, Kişilerin haberleşme özgürlüğünü kullanmasını engellemek, Uygunsuz, yalan ve/veya iftira içeren ileti ve bilgileri göndermek, Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını zedeleyici ileti göndermek.

17. Yaş sınırlaması

modapedia.com şirket uygulama prensipleri, iş modeli ve/veya hukuki mevzuata uygun olarak, kişilerin Üye olmaları ve/veya mevcut Üyelerin Hizmet’lerden bir kısmı ve/veya tamamından faydalanmaları için zaman zaman, sürekli veya süreksiz olarak, bildirmeksizin, ve modapedia.com’e herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, yaş sınırı getirebilir. modapedia.com, söz konusu yaş sınırını değişik Hizmetler için kademelendirebilir. Söz konusu yaş sınırı veya yaş sınırları uygulamalarında, kişiler Üye olsalar dahi, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, yaş sınırına uyulmaması durumunda, modapedia.com tarafından söz konusu Üyelikleri en kısa sürede iptal edilecektir. modapedia.com, işbu madde kapsamında, kişilerin ve/veya Üyelerin yaşını modapedia.com'e bildirmelerini, ve/veya teyit etmelerini ve/veya T.C. numarasına bağlı kimlik kontrolü gibi metodlarla belgelendirmelerini ve doğrulamalarını talep edebilir. Bu durumda, Üyelik talep eden kişinin ve/veya Üye’nin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu geçersiz kılınır. Üye olma durumunda ise, modapedia.com’in söz konusu Üyeliği ve işbu Sözleşme’yi sonlandırma hakkı doğar. Üye, Hizmet’in ve Sanal Ortamların özü icabı, şirket uygulama prensiplerinin, iş modelinin ve/veya hukuki mevzuatın sıklıkla ve radikal olarak değişebileceğinin bilincinde olduğunu peşinen kabul eder. Her halukarda kişinin Üye olabilmek için on sekiz (18) yaşın üzerinde olması gerekmektedir. On sekiz (18) yaşın altındakiler kesinlikle Üye olamazlar. modapedia.com'un, gerektiği durumlarda, reşid olmayan modapedia.com Üyeleri’nden kendi ebeveynlerinden onay belgesi getirmelerini talep edebilir. Bu durumda, Üyelik ve/veya belirli bir Hizmet’ten faydalanmayı talep eden kişinin ve/veya Üye’nin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin Üyelik başvurusu geçersiz kılınır. Üye olma durumunda ise, modapedia.com'un söz konusu Hizmeti ve/veya Üyeliği ve işbu Sözleşme’yi sonlandırma hakkı doğar. Karşılığı para olmayan çekilişlerde, 18 yaşından küçük olanlar modapedia.com tarafında düzenlenebilecek piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.

18. Üyeliğin şahsiliği ve devredilemez oluşu

Her bir Üyelik sadece tek bir şahsa (gerçek kişiye) ait olabilir. Aynı şekilde, tek bir şahıs birden fazla Üyelik tesis edemez. Her iki durumda Üye olsalar dahi, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, modapedia.com tarafından Üyelik’ten çıkartılacaklardır. Üye tarafından, Üyelik sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

19. Şifre güvenliği

Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli değiştirilmesi tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin, şifresinin unutulması, kaybedilmesi, çalınması, Üye harici bir kişi tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirdiği durumlarda, vakit geciktirmeksizin modapedia.com'e haber vermesi gerekmektedir. Üye, Üyelik bilgileri ve şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Üye, ayrıca bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini modapedia.com'un tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

20. modapedia.com'un devir ve temlik hakkı

modapedia.com Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi insiyatifinde Üye’ye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir.

21. Üye’nin devir ve temlik kısıtlaması

Üye, hiçbir şekilde, Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

22. Üyeliğin iptali ve Sözleşme’nin modapedia.com tarafından sonlandırılması

modapedia.com, işbu Sözleşme’yi, aşağıdaki durumlarda herhangi bir bildirime gerek olmadan Üye’ye herhangi bildirim zorunluluğu olmaksızın hemen geçerli olmak üzere sonlandırabilir: Gerekli gördüğü herhangi bir anda sebepsiz olarak, gerekçe göstermeksizin, ve/veya Üyenin işbu Sözleşme’ya aykırı davranması, ve/veya Üyenin işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda.

23. Üye tarafından Sözleşme’nin sonlandırılması ve Üyeliğin dondurulması

Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında eksiksiz olarak yerine getirmesi şartına bağlı olarak, Sözleşme Üye tarafından, “İletişim” bölümünden üye olduğu mail adresi ile yönetime mail atarak üyeliğini sonlandırabilir. Bu Sözleşme sonlandırılması işlemi tamamlandığında, Üye’nin Üyeliği modapedia.com tarafından dondurulur.

24. Sözleşme’nin modapedia.com veya Üye tarafından sonlandırılması durumu

modapedia.com'un işbu Sözleşme kapsamındaki tüm hakları korunurken, Üye’nin üyeliği iptal edilir. Bu durumda, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder, herhangi doğabilecek hakkından da peşinen geri dönülemez olarak feragat etmiş sayılır. Üyeliği sonlanan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, yaptığı ödemelerin iadesini isteyemez. Üye’nin işbu Sözleşme’ya aykırı davranması, ve/veya Üyenin işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, modapedia.com'un “Zararın Üye tarafından tazmini” maddesine uygun olarak, Üye’den zararını tazmin etme hakkı doğacaktır. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. Sözleşme’nin sonlandırılması ile Üyeliği iptal edilen Üye’nin kişisel bilgileri ve Üye tarafından Site’ye konulmak suretiyle işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Hakları modapedia.com'e verilmiş olan İçerik, diğer modapedia.com Üyeleri’nin Hizmet’i aksamadan ve/veya bütünüyle almalarını temin etmek için, yürülükteki yasal zorunluluklara ve genel internet taamüllerine de bağlı olarak, ancak tamamen modapedia.com insiyatifinde, modapedia.com'un belirleyeceği zaman diliminde modapedia.com veri tabanında saklanmaya ve/veya modapedia.com tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Site’de süresiz olarak diğer modapedia.com Üyelerine sunulmaya, kullanılmaya ve faydalanılmaya devam edilebilir.

25. Sözleşme sonlandırılması durumunda bazı maddelerin süresiz geçerli olma durumu.

Hizmet’in özü icabı, Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sonlanması veya sonlandırılması durumunda, özellikle modapedia.com'un İçerik ve Yazılım üzerindeki Hakları’da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, modapedia.com'un haklarının doğrudan veya dolaylı olarak koruyan maddelerinin geçerliliği süresiz olarak devam edecektir.

26. Üye’nin Site’ye konulmak üzere modapedia.com’e verdiği İçerik

Üye’nin Site’ye konulmak üzere modapedia.com'e verdiği İçerik’in tüm Haklar’ına tek başına tartışmasız sahip olduğunu ve bu Haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. modapedia.com’in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Üye’nin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir. Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir maddeyi, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakatı olmadan, Site'ye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Üye Site’ye sağladığı İçerik’ten tek başına sorumludur. Üye, Site’ye konulmak suretiyle modapedia.com’e verdiği İçerik’in, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma Haklar’ı ile her türlü faydalanma ve faydalandırma Haklar’ını, modapedia.com tarafından Üye’ye sağlanan Hizmet karşılığında, modapedia.com’e ücretsiz olarak (ek ücret talep etmeden) verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, İçerik kullanım ve kullandırma Hakları ile faydalanma ve faydalandırma Hakları’nın, geçerli kanunlara göre, modapedia.com’e kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, İçerik’in kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki kullanım ve kullandırma Haklar’ı ile faydalanma ve faydalandırma Hakları’nı, modapedia.com’e verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında ve aksi belirtilmedikçe Sözleşme’de belirtilen kullanım ve kullandırma Hakları ile faydalanma ve faydalandırma Hakları, internet dahil ama bununla kısıtlı olmaksızın tüm Sanal Ortamlar ve diğer iletişim kanalları ile diğer online ve offline (televizyon, radio, basın ve benzeri) mecralarda, dünya çapında kullanım, kullandırma, faydalanma ve faydalandırma Haklar’ını kapsar. Bu madde dahilinde Haklar, İçerik üzerinde olabilecek ile her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim Hakları’nı da kapsar. Söz konusu Haklar’ın kullanımı veya kullandırılmasında ve faydalanma ve faydalandırılmasında modapedia.com Üye’nin ek herhangi bir iznini almayacaktır. Söz konusu Haklar (ilgili tüm fikri mülkiyet ve diğer haklarda dahil olmak üzere) Üye tarafından değiştirilemez, geri alınamaz, sınırsız, sürekli, kalıcı, devir edilebilir, İçerik’in Site’ye konulması ile, Site’ye konulduğu tarih itibariyle, tamamen ücreti ödenmiş şekilde (veya başka türlü değişle, Hizmet karşılığında bedelsiz olarak) Üye tarafından modapedia.com’e verilmiş olarak kabul edilir. Üye, bu madde konusu Haklar’ın modapedia.com tarafından, modapedia.com’e ticari kazanç sağlayacak şekilde modapedia.com tarafından kullanılacağını ve faydalınalacağını bilmekte ve bu hususu geri dönülemez olarak beyan ve kabul etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu modapedia.com’e verilen Haklar için Üye herhangi bir şekilde modapedia.com’tan herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. modapedia.com işbu madde kapsamındaki İçerik’i değiştirebilir, eklemelerde bulunabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir, üzerinde oynayabilir, diğer İçerik’le birleştirebilir, ve diğer benzeri tasarruflarda Üye’ye bildirmeksizin ve Üye onayı olmaksızın bulunabilir. modapedia.com, Üye’ler tarafından gönderilen içerik’in, İçerik olarak kabulünü ve Site’de İçerik olarak kısmi ve/veya tamamen saklanması, sunulması ve paylaşılması garantisini vermez. modapedia.com’in Üye’nin verdiği İçerik’i yaratıldığı halde (orijinal halde) saklama, ve sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. modapedia.com işbu madde kapsamındaki İçerik’i başta diğer modapedia.com Üyeleri olmak üzere, genele sunabilir, isteği şekilde ücretli veya ücretsiz, şartları tamamen modapedia.com’in belirlediği şekilde, üçüncü şahıslara kullandırabilir ve faydalandırabilir. modapedia.com, işbu madde konusu Haklar’ın hepsini veya bir kısmını devredebilir, alt lisanslama yoluyla dağıtabilir, paylaşabilir, pazarlayabilir, satabilir. Hizmet’in özü icabı, Üye’nin, işbu madde kapsamında sunduğu İçerik’i Site’den geri çekmesi durumunda veya işbu Sözleşme’nin Üye tarafından sonlandırılması ve/veya Üye’nin Üyeliğinin dondurulması durumlarında bile, söz konusu İçerik geri dönülemez olarak verildiği için, modapedia.com’in işbu madde kapsamındaki İçerik’le ilgili oluşmuş olan tüm Hakları aynen devam eder. modapedia.com söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı ticari kazançtan Üye’ye herhangi bir ücret ödemez. Bu durumda da, Üye modapedia.com’den herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyelerin Site’ye konulmak üzere modapedia.com’e verdiği İçerik, modapedia.com teknik altyapisina veya modapedia.com’in Üye’ye veya diğer modapedia.com Üyeleri’ne verilen Hizmet’e zarar verecek veya Hizmet’i kesintiye uğratacak şekilde olmayacaktır. Aksi takdirde, modapedia.com’in tüm dolaylı ve dolaysız zararlarını Üye’den tazmin hakkı doğacaktır. Hizmet’in bir kısmının veya hepsinin Üye’ye ücretli sunulması ve/veya ücretli Üyelik yoluyla Üye’den ücret alınması durumları işbu Üye’nin Site’ye konulmak üzere modapedia.com’e verdiği İçerik maddesi kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Açıkça, Üye’nin herhangi bir durumda, modapedia.com’e ücret ödemesi, modapedia.com’in Üye’nin Site’ye konulmak üzere modapedia.com’e verdiği İçerik kapsamındaki elde ettiği Haklar konusunda modapedia.com’e herhangi bir kısıtlama ve/veya bedel getirmeyecektir. Üye, Site’ye Üye olması ile Hizmet’ten faydalanmaya başlamış olması nedeniyle, Üye’nin Site’ye konulmak üzere modapedia.com’e verdiği İçerik ile ilgili herhangi olası bir cayma hakkının kalmadığını peşinen Kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yazar olarak köşe yazısı yayınlanmak üzere modapedia.com'e gönderilen ve yayınlanan köşe yazarlarının yazılarının içeriğinden doğabilecek zararlardan, bilgilerin doğruluğundan R esidance.Net sitesi veya yönetimi sorumlu tutulamaz. Bu yazarların yazılarındaki fikir ve düşünceleri tamamen kendilerine ait olmakla beraber bu yazılardan dıoğabilecek zararlardan yazının yazarı (sahibi) sorumludur.

27. Üye’nin e-posta ve diğer kişisel bilgileri

Üye’ye ait özellikle kişisel fakat bununla kısıtlı kalmaksızın diğer tüm bilgilerin diğer modapedia.com Üyeleri ile paylaşılması ve/veya açılmasının sorumluluğu tamamen Üye’ye aittir. Üye, tamamen kendi insiyatifinde, bilgileri kendi rızası ile diğer modapedia.com Üyeleri ile paylaşabilir. Üye’nin istemediği veya kontrolsüz bir şekilde bilgilerini paylaşması durumunda modapedia.com’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. modapedia.com’e Üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. modapedia.com verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan modapedia.com sorumlu değildir. modapedia.com, Üye’nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, Üye’lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik’i ve Hizmet’i zenginleştirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.

28. İçerik

modapedia.com İçerik’im tüm kullanma ve kullandırma Haklar’ına sahiptir ve İçerik üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. modapedia.com, İçerik’i genel alanlarda kullanma ve faydalanma hakkını saklı tutar. Ancak, İçerik’ten modapedia.com sorumlu tutulamaz. modapedia.com’in İçerik’in kontrol etme, edit etme, yönetme, düzenleme, düzeltme, doğrulama hakkı olup bu konuda herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin, kendisini rahatsız eden, ve bu Sözleşme’de belirtilmiş olan genel kabül gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bulduğu İçerik’i modapedia.com’e Site üzerinden bildirme zorunluluğu vardır. modapedia.com, İçerik’in kısmi ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir Hizmet (süre, miktar, kalite ve benzeri) garantisinde bulunmamaktadır. modapedia.com, zaman zaman, İçerik’i tamamen veya kısmen silebilir. Site’de sağlanan Hizmet kapsamında, modapedia.com, Üye’ye İçerik’in çok sınırlı ve süreli bir kullanım Hakkını vermektedir. Şöyle ki; Üye, Site’de giriş yaptığı (login ettiği) ve Site’de kaldığı sürece, İçerik’in sadece modapedia.com’in belirlediği kısım veya kısımlarını sadece görüntüleyebilir ve/veya dinleyebilir. İçerik’in bir kısmı veya hepsi, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, modapedia.com’in önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz. İçerik’in, herhangi bir amaçla, modapedia.com’in önceden açık yazılı izni olmaksızın Üye tarafından kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Üye, İçerik’i kopyalayarak veya başka şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya diğer Sanal Ortam’larda kullanma, yayınlama, satma ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

29. Kişisel Bilgilerin, ve İçerik’in saklanması

modapedia.com, kişisel bilgilerin ve İçerik’in, Site’de ve modapedia.com sisteminde, en uzun süreli şekilde saklanması için elinden gelen azami gayreti teknolojik ve ekonomik kısıtlara bağlı olarak gösterecektir. Ancak, modapedia.com, bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır ve herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

30. Hizmet Garantisi ve Hizmet Seviyesi

modapedia.com, Hizmet’i “olduğu gibi,” “tüm hatalarıyla ile birlikte” ve “kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. modapedia.com, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü bir garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, modapedia.com herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye'ye sunulan Hizmet’in kapsamı, modapedia.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan genişletilebilir veya daraltılabilir. modapedia.com, bu Sözleşme’ye uygun olarak, Sözleşme’de yer alan maddelerde tümü ile de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve her an değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dahil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Üye’nin Hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, Hizmet’ten faydalanmayı hemen durdurması ve işbu Sözleşme’yi uygun şekilde sonlandırması gerekir. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, Hizmet ve/veya Üyelikler için, limitsiz, veya benzer şekilde herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılma durumları, öncelikle Hizmet’in özü ve/veya mevcut teknolojik olanaklar ve/veya ekonomik ve/veya benzeri koşullar dahilinde makullük ölçüsüne bağlı olarak yorumlanacaktır. Ayrıca, limitsiz, veya benzer şekilde herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılan Hizmet ve/veya Üyelikler, tamamen modapedia.com’in seçimliğinde olmak üzere, istenildiği zaman, haber vermeksizin, tamamen veya kısmen limitli ve kısıtlı hale getirilebilir. Herhangi bir durumda, modapedia.com’in Hizmet’in tamamını veya bir kısmını limitsiz olarak sunmaya devam etme zorunluluğu olmayacaktır.

31. Sorumluluğun sınırlandırılması

Üye, modapedia.com’den, en çok en son 3 (üç) günlük Hizmet bedeline eşit tutarda olmak üzere yalnızca doğrudan zararları tazmin edebilir. Neticede oluşan zararlar, kar kaybı, özel, dolaylı arızi veya cezai zararlar da dahil diğer zararları Üye modapedia.com’den tazmin edemez.

32. Ücretli Hizmet ve ücretli Üyelik

modapedia.com, Hizmet’in bir kısmını veya tamamını ücretli olarak Üye’ye sunabilir. Önceden fiyatlandırılmamış, ücret koyulmamış, deneme süresinde olan ve/veya bedeli ödenmemiş her türlü Hizmet gerekli görüldüğünde modapedia.com tarafından sınırlandırılabilir veya sona erdirilebilir veya ücretlendirilebilir. modapedia.com, farklı ücretli ve ücretsiz Üyelik biçimleri de oluşturabilir. Ücretli Üyelik, diğer ücretsiz Üyelik’lere nazaran ayrıcalıklı bir Üyelik yaratmadığı gibi, ücretli Hizmet’ten faydalanan Üye’ye bu Sözleşme maddelerini ihlal hakkı kesinlikle vermez. Ücretli Üyelik söz konusu ise, işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sonlanması veya sonlandırılması durumunda, Üye’nin ödemiş olduğu tutarlar iade edilmeyecek olup, Üye’nin modapedia.com’e olan borçları muaccaliyet kesbedecektir. Ücretler modapedia.com tarafından ücretli Hizmet’in sağlanmasından önce peşin olarak “Ödeme” maddesine uygun olarak tahsil edilir. modapedia.com’e satın alınan Üyelikler ve/veya Hizmet için hiçbir koşulda para iade işlemi yapılmaz. Ücretli Hizmet ve/veya ücretli Üyelik bedellerine yapılacak değişiklikler Site’de genel şekilde duyurulacak olup, Üye’ye ek bir bildirimde bulunulmayacaktır. Ücretli Hizmet ve/veya ücretli Üyelik bedellerindeki değişiklikler Site’de duyuruldukları zaman yürürlüğe gireceklerdir. Üye’nin Hizmet’in hepsiden veya bir kısmından ücretli olarak faydalanması, veya ücretli Üyelik sahibi olması, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini değiştirmez, azaltmaz, ve aynı şekilde, modapedia.com’in İçerik üzerindeki kapsamlı Hakları da dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, modapedia.com’in işbu Sözleşme’deki haklarını değiştirmez, kısıtlamaz. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ücretsiz, bedelsiz veya benzer şekilde para ödemeden kullanılan Hizmet ve/veya Üyelikler, tamamen modapedia.com'un seçimliğinde olmak üzere, istenildiği zaman, haber vermeksizin, tamamen veya kısmen ücretli hale getirilebilir. Bu durumda, modapedia.com'un söz konusu Hizmet ve/veya Üyeliği ücretsiz olarak sunmaya devam etme zorunluluğu olmayacaktır. Üye bu durumda, söz konusu Hizmet ve/veya Üyeliğin ücretini ödeyerek Hizmet’ten faydalanmaya devam edebilir. Üye’nin ücret ödememesi durumunda,söz konusu Hizmet ve/veya Üyeliğin kısmen ve/veya tamamen modapedia.com tarafından anında, haber vermeksizin durdurulacağını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

33. modapedia.com’in bağımsızlığı

modapedia.com, Üye’den ve diğer modapedia.com Üyelerinden bağımsızdır. Site’de, Üye ve/veya diğer modapedia.com Üyeleri tarafından açığa vurulan düşüncelerden, gerçekleşen konuşmalardan ve diğer her türlü iletişimden sorumlu tutulamaz. Bu düşüncelerin Site’de bulunması veya iletişime imkan sağlanması internetin, diğer Sanal Ortam’ların ve Hizmet’in özü gereği olup, modapedia.com’in bu düşüncelere herhangi bir şekilde kısmen ve/veya tamamen katıldığı anlamında yorumlanamaz.

34. Güvenlik

modapedia.com, Üye’nin modapedia.com’e göndereceği e-posta, faks ve mektuplarda Üye’nin belirttiği Üye’ye ait şifre bilgisinin, anne kızlık soyadının, finansal bilgilerinin, kredi kartı bilgilerinin, buna benzer kişisel bilgilerinin ve Üye’nin Site’ye koyduğu İçerik’in başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur. modapedia.com veritabanına veya internet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Üye’ye ait Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak modapedia.com sorumlu tutulamaz.

35. Gizlilik politikası

modapedia.com internet camiasında genel kabul görmüş teammüller ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde gizlilik politikalarına bağlı kalacaktır. Üye, modapedia.com’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üye’ye ait gizli, özel ve ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple modapedia.com’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

36. Site’deki markalar

Site’de basta “RESIDANCE” ve “modapedia.com” markaları olmak üzere, modapedia.com tarafından kullanılan tüm markalar modapedia.com’e aittir. modapedia.com tarafından açıkça yazılı bir izin olmaksızın Üye tarafından kullanılamaz. Site’de reklamveren tarafından kullanılan tüm markalar ilgili reklamverenlere aittir. İlgili reklamveren tarafından açıkça yazılı bir izin olmaksızın Üye tarafından kullanılamaz.

37. Site’de tanıtım ve reklam yapan diğer siteler

modapedia.com değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden, veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir.

38. Üyenin diğer üyelerle ilişkisi

modapedia.com, Üyeleri arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. modapedia.com Hizmet kapsamında, herhangi bir garanti vermeksizin, Üye’ye istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda teknik ve teknolojik imkan ve aracı sunmuştur. Üye, bu şekilde istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda, internetin ve Hizmet’in özü icabı, modapedia.com’in Üyelerine karışma, sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Site’de, diğer modapedia.com Üyelerine ait haklara aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan doğan herhangi bir maddi ya da manevi zarardan modapedia.com sorumlu değildir. İşbu madde kapsamında, modapedia.com Üye aleyhine doğabilecek sonuçlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak modapedia.com sorumlu tutulamaz.

39. Üye’nin Site’yi ticari amaç için kullanamaması

Üye Site’yi herhangi bir ürünün ve/veya hizmetin satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla kısıtlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Üye, Hizmet üzerinden diğer modapedia.com Üyelerinden doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde de bulunamaz. Üye diğer modapedia.com Üyeleri’nden ticari veya başka amaçlı olarak e-posta, telefon numarası dahil olmak üzere herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

40. Varsayılan ayarlar

Hizmet’in özü icabı, modapedia.com Site’de Üye’ler için belirleyeceği “Profilim” kısmındaki Üye profiline ait varsayılan ayarları dahil ve fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Site’deki tüm değişken ve/veya varsayılan ayarların hepsini ve/veya bir kısmını Üye’ye bildirmeksizin değiştirebilir.

41. modapedia.com tarafından Üye bilgisi toplanması ve kullanılması

modapedia.com, Üye hakkında doğrudan veya dolaylı olarak her türlü bilgiyi toparlayabilir. modapedia.com, Türkiye Cumhuriyeti kanunların modapedia.com’e tanıdığı haklar kapsamında, modapedia.com’e maksimum kar ve fayda sağlayacak şekilde pazarlama, satış faaliyetleri de dahil her türlü ticari faaliyette modapedia.com’e azami kazanç sağlamak için Üye’nin yasal çerçevedeki haklarına zarar vermeyecek şekilde en geniş şekliyle kullanabilir.

42. Teknik problemlerde modapedia.com'un sorumlu tutulamaması

Internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet’in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan modapedia.com sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye’lerin iletişiminde, Hizmet’in sağlanmasında, Yazılım’ın çalışmasında ve/veya İçerik’te oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan modapedia.com sorumlu değildir.

43. modapedia.com ve Üye arasındaki iletişim

modapedia.com ve Üye arasındaki günlük ve olağan iletişim e-posta kanalıyla yapılacaktır. modapedia.com’in haberleşme adresi e-posta adresidir. Üye’nin haberleşme adresi ise, Üye’nin Site’de “Profilim” alt sayfasında güncel tuttuğu e-posta adresi, telefon numaraları (GSM dahil) ve posta adresidir.

44. modapedia.com'dan Üye’ye yapılan özel bildirim ve genel duyurular

modapedia.com’den Üye’ye yapılan Üye’ye özel bildirim ve genel duyurular, modapedia.com tarafından Site’de de yapılabilir. Bu şekilde yapılmış bildirim ve duyurular, Üye’ye, Üye Site’ye giriş yapmasa dahi, bildirim ve duyuru tarihinde Üye’ye yapılmış olarak değerlendirilecektir. Bu madde dahilinde seçimlik hakkı modapedia.com'dadır.

45. Tebligat adresleri

İşbu Sözleşme’ye dair bildirimler ise modapedia.com ve Üye’nin Site’de belirttiği güncel posta adreslerine yapılacaktır. Üye’nin Site’de kayıtlı posta adresinin olmamasından, yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan modapedia.com sorumlu tutulamaz. Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe söz konusu posta adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.

46. Üçüncü şahıslara zarar

Üye, modapedia.com tarafından sunulan Hizmet’in kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve modapedia.com’in tamamen sorumsuz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde modapedia.com’in sorumlu tutulamayacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.

47. Üye bilgilerinin doğruluğu

Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak modapedia.com’e yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bilgilerin ve modapedia.com’e işbu Sözleşme kapsamında verdiği İçerik’in doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Zaman zaman modapedia.com, Üye ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulamasını Üye’den talep edebilir. Üyenin söz konusu talebi takip eden 3 (üç) günlük süre zarfında istenen bilgileri sağlaması gerekmektedir.

48. Site’ye saldırılar

Üye, Site’ye hiçbir şekilde hackleme ve virus gönderme türünden zarar verme amaçlı saldırılar yapamaz, Site’yi başka sitelere zarar verme amacıyla bu şekilde kullanamaz. Üye, herhangi bir şekilde kendisinin veya başka bir Üye’nin Site’yi kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz.

49. Zararın Üye tarafından tazmini

İşbu Sözleşme’ye aykırı hareketler sebebiyle, modapedia.com’e verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü zararı yaratan Üye veya Üyelere müteselsilen aittir. Zararın tazmini modapedia.com’in kendi adına da dava açmasına engel değildir.

50. Belirsizliklerin modapedia.com lehine yorumlanması

Verilen Hizmet’in özü gereği, internet camiasında genel kabul görmüş teammüller ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesindeki belirsiz durumlar ve sınırlar her zaman modapedia.com’in lehine yorumlanacaktır. Üye, söz konusu durumu, peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

51. modapedia.com’in üçüncü şahıs ve şirketleri kullanması

modapedia.com, tamamen kendi seçimliğine bağlı olarak, Hizmet’in verilmesinde ve/veya bu Sözleşme’de belirtilmiş olan diğer işlerin ve hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, modapedia.com’e bağlı veya başka türlü ilgili, ve/veya tamamen bağımsız, lokal ve/veya uluslararası üçüncü şahıs ve şirketleri, alt sağlayıcı, alt yüklenici, ve/veya benzer şekillerde kullanabilir.

52. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, modapedia.com, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, modapedia.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için modapedia.com’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve modapedia.com’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

53. modapedia.com kayıtlarının geçerliliğininin Üye tarafından kabulu

Üye, modapedia.com kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, modapedia.com ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta sadece ve öncelikli olarak modapedia.com’in her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

54. Cayma Hakkı

Bu Sözleşme cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

55. Geçerli hukuk ve mahkeme

Taraflar Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Sultanahmet Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.

56. Geçersiz hüküm durumu

İşbu Anlaşma’nın herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması veya uygulanmaması, Anlaşma’nın geriye kalan kısmının geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemez.

57. Reklam gizlilik politkası

Modapedia.com, Google adsense reklam sistemi kullanmaktadır.Bu sistem Google tarafından İçerik için AdSense reklamlarının görüntülendiği yayıncı web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanalan DoubleClick DART çerezi içerir.
Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır.Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarınıza, sitenize ve İnternet'teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar.

Kullanıcılar Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezinin kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek ve daha fazla bilgi için NAI Self-Regulatory principles for publishers(PDF) belgesinin A Eki'nden yararlanabilirsiniz.

58. Sözleşme’nin üstünlüğü

Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye ile modapedia.com arasında yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumlar kapsamında, işbu Sözleşme maddeleri ile cakışma olduğunda, bu Sözleşme’nin üstünlüğü vardır.

59. Madde sayısı

İşbu Sözleşme elli sekiz (59) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.
Son Düzenlenme
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bu kategoriden diğerleri: « Yasal Sorumluluk ve Haklar
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık
  1. Yeni
  2. Yorumlar
KERATİN BAKIMI VE BREZİLYA FÖNÜ
SAÇLARIMIZ İÇİN KALICI BİR YÖNTEM
SAÇ TÜYÜ TRENDİ BAŞLADI! RENGARENK SAÇ TÜYLERİ İLE HERKESİ KISKANDIRIN!
ARGAN YAĞI VE BİTKİSEL BİR EL KREMİ ÖNERİSİ
SAÇ BAKIMI VE UZUN SÜRELİ SAÇ ŞEKİLLENDİRME
EN ÖZEL GÜNÜNÜZDE PORSELEN MAKYAJLA EN GÜZEL SİZ OLUN
ARGAN YAĞI BAKIMI İLE MÜKEMMEL SAÇLAR
PORSELEN MAKYAJ İLE KUSURSUZ CİLTLER
CİLDİNİZDE PORSELENİN IŞILTISI OLSUN
PORSELEN MAKYAJ HAKKINDA FARKLI DÜŞÜNCELER
KUSURSUZ BİR CİLT İÇİN PORSELEN MAKYAJ
ÜNLÜLERİN GÜZELLİK SIRRI: ARGAN YAĞI
KERATİN BAKIMI İLE BREZİLYA FÖNÜ
KALICI FÖNLE YILIN YARISI FÖNLÜ SAÇLARA SAHİP OLUN
PORSELEN PUDRA VE PUDRA TONLARI